... در بخش کودک و اقتباس ادبی، ۴ اثر در بخش مرور پویانمایی های فرانسه (شرکت فولیماژ)، ۶ اثر در بخش روز ... سعید توکلیان ، حبیب احمدزاده ، امیر اسفندیاری و داریوش دامیار هیأت انتخاب بخش بین‌الملل بودند(دبیر .... ۲/ بالاتر از سیاهی (وحید گلستان)