سجاد دامیار, روش کل نگر براي اثربخشي عوامل هويت بخش در برنامه ريزي و طرّاحي .... با رویکرد توسعه پایدار، نمونه موردی: روستای قپان سفلی، سیل 84 استان گلستان.