انگلستانی ‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: «خورشید هیچ‌گاه در سرزمین ... دولتی به شرکت های فعال در انگلستان تعلق میگیرند مخصوصا شرکت های که خارج از لندن و در  ...