پويا طرح پارس يك شركت خصوصي است كه از مجموعه اي از مهندسين و متخصصين مجرب براي انجام كليه زمينه هاي مهندسي عمران و كارهاي آبي شامل طراحي ها، مطالعات مهندسي و ...