تکثیر :جدا کردن پاجوشها ( پا گیاه ) در بهار از گیاه مادر و کاشتن آنها ، کاشتن قلمه در شن و ... نسبت به مقياس واحدهاي پرورش جوجه گوشتي مطالعه موردي استان همدان (1379).