#خبرخوب وزارت صنایع از مذاکره با شرکت های جنرال الکتریک و ویرپول #آمریکا و آریستون #ایتالیا برای احیای کارخانه های #ارج و #آزمایش خبر دادpic.twitter.com/ ...