... اساتيد و کارکنان (48ساعت قبل) : 50000 ريال 5- ژتون غذاي آزاد و مهمان : 70000 ريال. کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.