دفتر تهران: شهرك قدس (غرب) – خيابان ايران زمين – خيابان مهستان – ساختمان نصر۱۰ ... رشته مدیریت توانبخشی دانشگاه جندی شاپور اهواز،و ساکن استان خوزستان، مایلم ...