بانک اطلاعات دارویی برکت دسترسي به اطلاعات توصيفي مانند ميزان فروش ريالي و عددي داروها، سهم شرکتهاي ... لیست شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو در کشور.