3 ژانويه 2017 ... شرکت دارویی برکت بر اساس تحلیل و آینده ... معرفی شرکت.