سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان اعضای سازمان شرکت های عضو ... 12, 31010445 · فناوری اطلاعات فراسان نقشینه صفه, سید محمد هادی حسینی, اصفهان, ۱۳۹۵ /۰۹/ ...