استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت شبکه رسانه تهران. انتشار در شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ محتوا گذار ده ۱۶ روز قبل. آگهی استخدام شرکت شبکه رسانه تهران. ادامه آگهی .