استخدام شرکت گلنور 1- سرپرست پوشش دهی قطعات (آقا): کاردانی یا کارشناسی / رشته شیمی یا صنایع شیمیایی / مسلط به پارامتر های مربوط به رنگ تصفیه یاب و ...