6 نوامبر 2016 ... استاندار کرمان بیان کرد: ناکارآمدی شرکت پسته را نباید به دوش دولت گذاشت و ... رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه قیمت گذاری پسته و شورای ...