4 ا کتبر 2016 ... فرهنگیان بازنشسته که به عضویت خود در موسسه ادامه داده اند علاوه بر دریافت ... طرح استمرار عضویت بازنشستگان عضو موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از مهر ... در همین حال بر اساس آمارهای شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، طی سه سال اخیر ...