پلور - صنايع آبمعدني مازندران فعال در زمینه آب معدني. ... اطلاعات شرکت. نام شرکت : پلور - صنايع آبمعدني مازندران. شهر : تهران. آدرس : تهران - خیابان آفریقا - بلوار ...