فرآیند تکمیل مستندات شرکت های دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال ... جهت مشاهده اطلاعات شرکت های عضو پارک علم و فناوری و مراکز رشد تابعه به این  ...