شرکت پپسی در دهه های 1970 و 1980 تبلیغی تهیه کرده بود به نام پپسی چلنج که در ... بنابراین نورومارکتینگ ثابت می کند که تبلیغات و وفاداری برند انگیزه ی ...