نام شرکت پیمانکار : نیک گسترش پایدار سازه, ناظر پروژه : مهندس ... نام شرکت پیمانکار : آژند ایستا, ناظر پروژه : مهندس ... نام شرکت پیمانکار : برج بلند, ناظر پروژه ...