صنایع غذایی سحر تولید کننده محصولات غذائی بر پایه تولید محصولات کشاورزی.