1 جولای 2015 ... بازدید: 13379. 1- ترمی- کاردانی نرم افزار. 2- برنامه سازی کامپیوتر به روش اجرایی ترمی و پودمانی. 3- سیلابس کاردان فنی شبکه. 4- کاردانی پودمان ...