شرکت ساختمانی گسترش ونوسازی صنایع ایرانیان (مانا) در طول 4 دهه فعالیت گسترده و مؤثر توانسته است خود را در جمع شرکت های برتر ساختمانی ایران قرار دهد.