حفظ آب سالم بعد از آسیب د ر سامانه اولویت اصلی شرکت های آب و فاضالب است. با توجه به بررسی های ..... .١گرفت )تاکاد ا و همکاران، 2001، ص5(. سازمان مد یریت بحران  ...