10, 6, شركت يخچال اروميه, اروميه, اروميه جاده دريا روبروي ندامتگاه, 2354940, عمل اوري وحفاظت ...... 260, 85, سردخانه بلورين پروراروميه, اروميه, جاده امامزاده قريه صالح آباد ...