مشاوره وام بانكي فوري. شرکت آريا ققنوس آسيا(سهامي خاص) به شماره ثبت 7563 و شناسه ملي 10760350580 ... 05.05, خراسان. سرمايه گذاري بر روي اختراعات و آثار هنري.