ترافیک اضافه سرویس های نامحدود سرویس های حجمی غیر حجمی جشنواره فروش همه. تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه. جشنواره فروش. ۶ ماه. ۲۰۰ گیگابایت. ۱,۸۳۴,۸۶۳ ریال.