شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

ارزیابی استراتژی شرکت هرشی

www.jdem.ir
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي را
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل. 4 )1389 (30- 17. ١٧. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. راﻫﺒﺮدي. ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ) ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮﻧﺪي. 1. ،. ﻣﺠﻴﺪه ﻋﻴﻨﻴﺎن. ،2. *. 1. داﻧﺸﻜﺪه.

mias.ir
جایی که استراتژی دچار لغزش می شود! - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ...
بخش روشنگری ما در این شماره - »جایی که استراتژی لغزش می کند« - به این چالش می پردازد. به. مهمترین چالش .... یک خط مشی متفاوت نسبت کسب وکار و نقش شرکت شما در شبکه، صنعت و. جامعه موجود، ..... هرشی مدت هاست که می داند که لذت المسه ای. که مردم از  ...
www.investin-ea.ir
مديريت استراتژيك و انواع استراتژي‌ها - investin-ea.ir
تدوين استراتژي: در اين مرحله ماموريت سازمان / شركت تعيين شده، عوامل خارجي و داخلي بررسي مي شوند تا فرصت ها، تهديدها، قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها ...
jtd.iranjournals.ir
و اراﺋــﻪ راﻫﺒــﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﮐﻤــﯽ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﺠـ
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮو، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺳ. ﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ .... ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟـﻪ ﮔـﺎم. ﻧﻬﺎد .... داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨـﯽ ﮐﺎﻟـﻪ.