شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت تعاونی روستایی زنان

corc.ir
تعاونی های زنان روستایی - سازمان تعاون روستایی ایران
تشكيل وآغاز فعاليت تعاوني هاي زنان براساس مطالعات موردي و به لحاظ استفاده بهينه ... و ايجاد تعاوني در كشور ، پس ازتصويب اساسنامه شركتهاي تعاوني روستايي زنان در .... شبكه تعاونيهاي روستايي داراي 2.941 شركت تعاوني روستايي با تعداد اعضاي ...

www.maj.ir
شناسنامه فرآيند صدور مجوز تاسيس شركتهاي تعاوني روستايي زنان
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﺻﺪورﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ زﻧﺎن. ١. -. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون ... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎون و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ... هﻴﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺪودﻩ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﺁن ﺷﺮﮐﺖ.
fa.wikisource.org
اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - ویکی‌نبشته
29 آوريل 2014 ... اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۶ ... سازمان‌نامیده می‌شود به صورت شرکت سهامی و به موجب این اساسنامه اداره می‌شود.
www.isfp.ir
اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران - isfp.ir
19- تشكيل نمايشگاهه به منظور معرفي محصولات توليدي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها و يا شركت در اين قبيل نمايشگاههاي داخلي و خارجي ...
fardasabt.ir
اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی - ثبت شرکت | ثبت برند ...
که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی تولید روستایی ... ۳- انجام کلیه عملیات مربوط به بهبود و توسعه و تولید محصولات کشاورزی.
www.beytoote.com
منظور از شرکت تعاونی چیست؟ - بیتوته
تعریف شرکت تعاونی،منظور از شرکت تعاونی چیست،مراحل ثبت شرکت،قوانین شرکت تعاونی،میزان سرمایه شرکتهای تعاونی،شرکت تعاونی خاص،اساسنامه ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
www.beytoote.com
مراحل ثبت شرکت تعاونی و شرایط آن - بیتوته
مراحل ثبت شرکت تعاونی،شرایط تاسیس شرکت تعاونی،اساسنامه شرکت،شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی،ادغام و انحلال شرکت تعاونی، نحوه ثبت شرکت، تقاضانامه ...
www.corc.ir
اساسنامه شركت هاي تعاوني توليد روستايي.pdf - سازمان مرکزی تعاون ...
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ. ۱. ﻓﺼﻞ اول. : ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. : ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﺗﻮﻟﯿـﺪ ..... اداره ﺛﺒﺖ. در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ. ﺌﻫﯿ. ﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ. اداره. ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...