شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت های تعاونی تولید روستایی


tahavol.maj.ir
نظام تشکیل و استقرار تعاونی تولید روستایی - وزارت جهاد کشاورزی
براساس قانون تعاوني نمودن تولید و. يکپارچه سازي اراضي و آيین نامه اجرايي آن و اساسنامه شركت. هاي تعاوني تولید. ،. هیئت مديره سازمان مركزي. تعاون روستايي ايران با ...
www.curcp.ir
اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور - اساسنامه ...
8 ژوئن 2016 ... شرکت نماد ارتباط سبز تولید کننده نرم افزار های تخصصی و حرفه ای، آماده ارائه هر ... اساسنامه اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور ...
www.corc.ir
قانون تعاوني نمودن توليد و اساسنامه شركتهاي تعاوني توليد.pdf
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن. اراﺿﯽ. و. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ...
www.isfp.ir
اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران - isfp.ir
19- تشكيل نمايشگاهه به منظور معرفي محصولات توليدي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها و يا شركت در اين قبيل نمايشگاههاي داخلي و خارجي ...
fardasabt.ir
اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی - ثبت شرکت | ثبت برند ...
که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی تولید روستایی ... ۳- انجام کلیه عملیات مربوط به بهبود و توسعه و تولید محصولات کشاورزی.
sabtesafir.ir
اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی - ثبت سفیر - ثبت برند
22 سپتامبر 2015 ... ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی … .... ۲۸- انجام عملیات پیمانکاری در حوزه های روستایی و کشاورزی از طریق اخذ مجوز های لازم . ۲۹- انجام ...
fa.wikisource.org
قانون شرکت‌های تعاونی - ویکی‌نبشته
ماده ۷۳ - شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت ... ماده ۷۷ - در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا ...
www.corc.ir
اساسنامه شركت هاي تعاوني توليد روستايي.pdf - سازمان مرکزی تعاون ...
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ. ۱. ﻓﺼﻞ اول. : ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. : ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﺗﻮﻟﯿـﺪ ..... اداره ﺛﺒﺖ. در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ. ﺌﻫﯿ. ﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ. اداره. ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...