شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

استراتژی بازاریابی شرکت کاله

www.civilica.com
مقاله رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده ...
مقاله رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS, در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی  ...

www.civilica.com
رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از ...
CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺭﺗﺒﻬﺒﻨﺪﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ TOPSIS ANP. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ (ﺳﺎﻝ:1394).
jmfr.srbiau.ac.ir
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﻤﺮاﺳﺘ
15 نوامبر 2012 ... ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﺋﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺮﺗﺮ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ...... 16.9. 40.7. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻟﻪ. 8. 13.6. 54.2. ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻼن. 5. 8.5. 62.7. زﻋﻔﺮان ﺳﺤﺮﺧ. ﺰﻴ. 4. 6.8.
forsatnet.ir
کاتلا، محصول جنجالی کاله زیر ذره بین «فرصت امروز» / خوب و بد ...
17 ا کتبر 2016 ... کاتلا، محصول جدید شرکت کاله است که با رنگ و بسته ای مشابه نوتلا اخیرا به بازار ... مدیریت بازاریابی و فروش; کاتلا، محصول جنجالی کاله زیر ذره بین ... می گوید: استراتژی تقلید (Imitation)، استراتژی است که شرکت کاله برای ...
www.e-modiran.com
مصاحبه با غلامعلی سلیمانی، موسس شرکت کاله - مرجع علوم مدیریت ایران
مصاحبه با غلامعلی سلیمانی موسس شرکت کاله مردی که برند ساختن را به دنیا آموخت ... کلیه برنامه ریزی، بازاریابی، فروش، خرید ماشین آلات با خودم بوده و هست. .... طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: دیدگاه کارت امتیازی ...
jtd.iranjournals.ir
و اراﺋــﻪ راﻫﺒــﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﮐﻤــﯽ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﺠـ
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮو، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺳ. ﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ .... ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟـﻪ ﮔـﺎم. ﻧﻬﺎد .... داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨـﯽ ﮐﺎﻟـﻪ.
banikbranding.com
بانیک | برنامه ریزی کمی استراتژیک و و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه ...
5 سپتامبر 2012 ... سپس استراتژی های ارایه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ... بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت لبنی کاله در حالت رقابتی ( تنوع .... ۵- روابط نا کارامد بین واحدهای مختلف( تولید،بازاریابی،فروش).
kalleh.com
Kalleh: خانه
محصولات کاله. جدیدترین محصولات. 9. ماست. 4. پنیر. 4. شیر. 4. دسر. 4. دوغ. 4. خامه. 4 . کره. 4. کره زعفرانی. کره یو اس. کره ایرلندی. شیر 3% چربی. کره دویچه مارکن.