شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

تحقیقات بازاریابی شرکت ایران خودرو


cetka.ir
تحقیقات بازاریابی - گروه کارآفرینی ستکا
چگونه تحقیقات بازاریابی را در ایران انجام دهیم. ... فرض کنید شما یک شرکت تولید کننده روغن موتور خودرو هستید و می‌خواهید تحقیقات بازاریابی را برای محصول خود ...
bar.yazd.ac.ir
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان - کاوشهای مدیریت بازرگانی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب .... ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ... ﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿ. ﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار. را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ.
ganj.irandoc.ac.ir
بررسی تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ...
هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش ...
www.daneshju.ir
مقاله مدیریت استراتژیک شرکت ایران خودرو - سایت علمی دانشجویان ایران
28 ژوئن 2011 ... مدیریت استراتژیک شرکت ایران خودرو فهرست مطالب 1- مقدمه. ... درسه بخش پایانی تحقیق به ارائه تحلیل های ife و efe و swot پرداخته خواهد شد. ..... استراتژيهاي تنوع و توسعه محصولات; استراتژيهاي بازاريابي صادرات و رقابت پذيري ...
nmrj.ui.ac.ir
تحقیقات بازاریابی نوین
... ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند · عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام ...
www.hajarian.com
برنامه ريزي استرات‍ژيك بازاريابي
25 آگوست 2009 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟ. ﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در. ﺷﺮﮐﺖ. اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ . 03 ... ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﺐ و ﺳﯿﻤﯿﮏ.. ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ.. ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...
jibm.ut.ac.ir
ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ي ﻳﻚ اراﺋﻪ : ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗ
راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ي ﻣـﻮردي. ﺷـﺮﻛﺖ اﻳـﺮان ﺧـﻮدرو. وﺟﻮد دارد ... ﻣـﻚ. دوﻧﺎﻟـﺪ. ﺑﻌـﻀﺎً ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺼﻮﻣﺖ ﺑـﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ.