شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت رادنور سولار

www.radnoursolar.com
خانه
معرفی محصولات ... و انـرژی پاکـيزه ی خورشيـدی را برای جای جای دنيا فـراهممی آورد : شرکت تی سان ... و حال شـرکت رادنور مفتـخر است اعلام نماید با تکيه بر خلاقيت ايرانی و انتقال تکنولوژی ... سولار ست و توضیحات مرتبط (کیفیت فنی و نحوه اجرا ).

www.irseia.com
لیست اعضا - انجمن صنایع خورشیدی ایران
ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻀﻮﯾﺖ. زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. 1. ﻣﺸﺎﻧﯿﺮ. 19. 11/. 89/. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ. 2. ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺎران. 19. 11/. 89/ ... ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﺎﻣﺎن. 19. 11/. 89/. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ...
www.solarbaad.com
سولار باد انرژی
شرکت سولار باد انرژی مصمم است تا نگرش جامعه نسبت به انرژیهای پاک را در جهت حفظ محیط زیست و توسعه انرژی پایدار ارتقا بخشیده و جایگاه ممتازی در شرق کشور در ...