شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سهام شرکت غالبر


new.tse.ir
( ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) ﺷﺮﻛﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻛﺎﻟﺒﺮ ﮔﺰارش درج - بورس اوراق بهادار تهران
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ... ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ. : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش. اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ...