شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آرمه دشت سراب

ezepdico.ir
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑ
9 فوریه 1970 ... ﻟﻌﻞ دﺷﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺮاب ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل. ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮان ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺷﻤﺎل. دﻧﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﻫﻮراﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﺮ. ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﺎز ﺑﺮق ارس. ﻧﻮر ﮔﺴﺘﺮ آذران ﻫﺮﯾﺲ. آرﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺮ. ﺳﯿﻤﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﮐﻠﯿﺒﺮ.

www.civilica.com
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
بررسي عملكرد پوسته اي تيرهاي بتن آرمه مارپيچ شده و تنگ بسته تحت اثر لنگرپيچشي با بكارگيري .... ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد 1 ..... تهیه مدل جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS ... بررسیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده نفوذی آلکالن بزقوش ( جنوب سراب، شمالغرب ایران )
www.confair.ir
ارمه دشت - نمایشگاه صنعت ساختمان
24 مارس 2013 ... اطلاعات کامل شرکت ارمه دشت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - ساخت و ساز - عمران و معماری ایران.
chre.ir
فهرست مشاورانو پیمانکاران صاحب صلاحیت - صندوق احیاء و بهره ...
25 آگوست 2016 ... ﺷﺮﻛﺖ. اﺳﻜﺎن. آرا. ﺷﻴﺮاز. -11. ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺑﻨﻴﻪ. -12. ﺷﻜﻮه. ﺗﺎﺑﺎن. ﭘﺎرﺳﻲ. -13. ﻃﺮح ... ﮔﺴﺘﺮ. ﺳﺘﺎوﻧﺪ. ﺷﺮق. -52. اﻧﮕﺎره. ﺳﺎزه. اﻟﻜﺎ. -53. اﻳﻮان. ﺳﺎزه. ﺻﺪرا. -54. ﺑﺮج. ﺳﺎزه. ﺳﭙﻴﺪ. ﻳﺰد. -55 ... آرﻣﻪ. ﺷﻤﺎل. -61. ﭘﻮﻳﺎ. آرﻣﺎن. ﻃﺮح. -62. ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري. ﺗﺎﺟﻮاره. -63. ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﻓﻨﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. 1717 ..... یوبوت. شرکت. ساوانا. بتن. -6. -0. انجام. مطالعات. آسیب. پذیری. و. ارائه. طرح.
www.azardamagostar.com
لیست مشتریان شرکت آذر دماگستر سهند | پروژه ها
... پرینت, پست الکترونیکی. ردیف, نام سازمان / شرکت, نوع محصول.
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// 19699//. 57. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. 22293294 ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. 88608579. 88608649.