شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت انرکون


www.suna.org.ir
نشریه شماره ۱۶-تیر ماه - سازمان انرژیهای نو ایران
مگاوات ظرفیت توربین های بادی جهانی تا انتهای سال 2008 شرکت. های وستاس دانمارک ، شرکت جنرال الکتریک آمریکا و شرکت انرکون. آلمان بخش اعظمی از بازارهای جهانی ...
www.suna.org.ir
سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) | وزارت نیرو
بومی سازی ساخت برج انواع توربین بادی در شرکت آران سیج · همایش معرفی مشوق های سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در استان های البرز و قم برگزار شد  ...
www.ensani.ir
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی در ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی
از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮﮐﻮن. 1. ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ. 5/4. ﻣﮕﺎوات و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و. ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﯿﺶ از. 20. ﻣﯿﻠـﯿﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و. ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ در. 30. ﮐﯿﻠﻮﻣـﺘﺮی ﺟـﻨﻮب ﻏﺮﺑـﯽ ﺷـﻬﺮ ...
www.ensani.ir
دریافت
18 ا کتبر 2015 ... ﻋﻤﺪﺗﺎ. از. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي. ﺟﻬﺎﻧﯽ. و. ﻧﯿﺰ. ﻫﻤﻔﮑﺮي. ﺑﺎ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. داﺧﻠﯽ. از. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺸﺎﻧﯿﺮ ..... ﺑﺎد. 10. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻗﻄﺮ. ﭘﺮه. (. ﻣﻌﺎدل. 529. ﻣﺘﺮ. ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﯽ. ﺗﻮرﺑﯿﻦ. اﻧﺮﮐﻮن. 53. E.