شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بازرسی جوش گستر توس


metsofts.ir
فعالیت های آموزشی | شرکت نهامین پردازان آسیا
برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون کاربرد شبیه سازی در مهندسی مواد در دانشگاه آزاد ... جوش بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، شرکت جوش گستر توس، مرکز ...
www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - جوش گستر توس
جوش گستر توس. زير مجموعه: شرکت های مشاوره، خدمات مهندسی. مدير عامل: مهندس علوی. مدير R&D: مهندس احمدی. استان: خراسان رضوی. شهر: مشهد ...
www.confair.ir
رزومه شرکت .pdf
مشخصات عمومي. -. نام شركت: پارس سامان توس. -. سال تاسيس: 4831. ، شماره ثبت: 88333 .... بازرسي جوش پروژه ا ساختماني شركت آباداني و مسلت الايه. -9. بازرسي جوش ...
www.iwnt.com
بازرسی - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
18 نوامبر 2015 ... شرکت بازرسی مهندسی باستیان سازه, وحید کبیری, تهران. شرکت آرتین جوش صنعت . مجتبی علیخانی, تهران. شركت بازرسي فني جوش گيلان سازه.
isiri.org
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
14 آگوست 2016 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺰوﯾﻦ- ﻃﺒﻘﻪ دوم- اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﯿﻔﯿﺖ. 26. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻦ. ﮔﺴﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮج ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺴﺘﺮ آرﺗﺎ. ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮد. آﻣﻮزش دوره ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،.
parssaman.ir
پروژه های اجرایی - شركت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
7- بازرسی و کنترل کیفی بیمارستان امام حسین – مشاور شرکت همگون ... 18-بازرسي و كنترل كيفي جوش پروژه هاي ساختماني شركت دانشكار صنعت شرق (پروژه 48 ...