شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بازرسی مهندسی آسانسور اندیشه


www.asanbarniroo.com
شرکت آسانبر نیرو تهران
اين شركت با استفاده از نيروي كار مجرب در زمينه نصب و راه اندازي انواع آسانسور هيدروليك،كششي،گيرلس،روملس وپكيچ اورنا فعاليت دارد ... شركت نيرو آسانبر تهران در سال1381با شماره ثبت 198157 تأسيس گرديد . اين شركت ... شركت بازرسي انديشه.
lift.isiri.gov.ir
ثبت نام مدیر فنی -سامانه مدیریت بازرسی آسانسور توانمند
دقت شود، به دلیل اینکه کلیه پیام های سامانه از طریق این پست الکترونیکی به اطلاع شرکت می رسد،لذا این پست الکترونیکی باید معتبر و اصلی باشد.
techinco.org
سایت تکین کو
شركت تكين كو در سال 1372 با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و كنترل خوردگي به ویژه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي توسط جمعی از متخصصان و مديران ارشد صنايع ...
isiri.org
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
14 آگوست 2016 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺰوﯾﻦ- ﻃﺒﻘﻪ دوم- اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﯿﻔﯿﺖ. 26. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻦ. ﮔﺴﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮج ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺴﺘﺮ آرﺗﺎ. ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮد. آﻣﻮزش دوره ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،.
178.248.41.212
شرکت های بازرسی آسانسور - سیستم یکپارچه بازرسی آسانسور- سیبا
2, بازرسی مهندسی ایران, تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی مقابل بیمارستان مهرگان ساختمان فرخ پ2434, 4 - 88206671, 88886310. 3, اس جی اس, تهران ...