شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بازرگانی آلوارس دانه


www.slideshare.net
sepinud sharg resume - SlideShare
15 نوامبر 2015 ... ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻃﺮح و .... و ﺳﻨﺠﯽ ﺎدي واﺣﺪ اﺣﺪاث ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، آﻫﻦ راه رﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ 89 14 ﭼﯿﭙﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ...
matsef.ir
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ رزین ...
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای ... رنگین فام، گوهر فام، پاشکار، آبنوس شیمی سپهر، نگین زره پارس، رنگسازی مروارید  ...
www.mimt.gov.ir
اطلاعات معادن کل کشور تا پایان سال 91 - وزارت صنعت، معدن و تجارت
16, اردبیل, سنگ لاشه, سولا, شركت معدني فرجام سنگ نمين, نمين - روستاي سولا ...... 170, اردبیل, شیل, عنبران3, شرکت انیکس سفال, اردبیل - میدان بسیج - خیابان ...