شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بذرافشان جم


balansanat.com
تیم فوتسال بالان صنعت قهرمان جام رمضان گردید
تیم فوتسال بالان صنعت قهرمان جام رمضان گردید ... مرادیان- فرشید شبانی- میثم برمشوری- علی حسن شاهی- مهرزاد زارعی- ایمان بذرافشان- مجتبی بذرافشان. ... ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران و هیئت همراه از شرکت بالان صنعت ...
nobat.taminkhr.com
سامانه نوبت دهی اینترنتی
... درمانگاه کاشمر, درمانگاه گناباد, درمانگاه تربت جام, درمانگاه سرخس, درمانگاه چناران ... رحمت جاوید (22989), احمد بذرافشان (23082), احمد عظيمي (24037), هایده یعقوبیان ... ملیحه زمانی پور (52443), حسین قوامی (52549), غلامرضا شرکت (53263), مژگان ...
mme.modares.ac.ir
مهندسی مکانیک مدرس - داور - داوران
اکرم, توکلی, هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی ..... حرارتی, محقق/شرکت موننکو ایران استادیار دانشکه مکانیک و انرژی/ دانشگاه صنعت آب و برق .... عباس, رامیار, عضو هیات علمی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.
boushehr.mcls.gov.ir
شرکت های تعیین صلاحیت شده سال 91
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻧﺸﺎﻧﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ . #### ... دﯾﺮ. –. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﯿﺪري. –. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻟﻔﯿﻦ. ####. √. √. 7. دﮐﻞ درﯾﺎ. ########. ﻋﺒﺪاﻟﻤ .... ﻟﯿﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ####/ ..... آرﯾﺎ اﻣﯿﺮ درﺧﺸﺎن. #### .