شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بلورک البرز قزوین

www.iransocialforum.org
مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در - بازگشت به صفحه نخست
20 ژوئن 2008 ... 75 مهران بندی مدير شرکت کامپيوتری , کمند, به علت اعتقاد به آئين بهائيت توسط ..... صنعتی استان قزوين بنامهای , بلورک, و , پاد سانيج, از کار اخراج شدند . ... 133 بيش از 1000 کارگر کارخانه لاستيک البرز مدت 4 ماه حقوق و عيدی ...

alhc.qums.ac.ir
لیست کارگاههای درجه یک
ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داراي درﺟﻪ رﯾﺴﮏ ﯾﮏ. (. ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ... 70. ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮراﯾﺮان. (. اﯾﺮﮐﺎﭘﺎرت ﺻﻨﻌﺖ. ) 26. ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺎﻻ ﺷﯿﻤﯽ. 71. ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ذوب. 27. ﺑﻬﺪاد ﺷﯿﻤﯽ. 72. ﮐﺎﺷﯽ ﭘﺎرس. 28.
nazarnews.com
کارخانه «آبگینه» قزوین؛ نمودی از ناکارآمدی خصوصی‌سازی | نظر
17 سپتامبر 2015 ... محمدحسین صالح‌نیا-نظر: کارخانه شیشه آبگینه قزوین را باید نمونه‌ ای رَسا از برون‌زدگی ضایعه خصوصی‌سازی در اقتصاد.
jicers.ir
اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ
30 نوامبر 1992 ... ﺷﻴﺸﻪ اردﻛﺎن. ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺮوس ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﻴﺎ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺘﺎ. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﻗﺎدر. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻮاد و اﻧﺮژي. ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻠﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﻮز ﻣﻬﺮ. ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺮوس روﺷﻨﻔﻜﺮ. ﻓﻼح. ﺷﺮﻛﺖ.
dehvand.ir
استخدام کرج و استخدام البرز
دعوت به همکاری یک شرکت تولیدی معتبر واقع در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج به یک نفر کارشناس حسابداری مسلط به قیمت تمام‌شده نیازمند ... ۱۳۹۵/۱۱/۵ سراسری ...