شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بهسامان انرژی


bimehma.com
سوابق شغلی - پورتال شرکت بیمه ما - سهامی عام
عضو هیات مدیره شرکت بهساز مشارکتهای ملت ( هلدینگ ). عضو هیات مدیره بانک ملت ارمنستان. عضو هیات مدیره شرکت خدماتی بهسامان. عضو هیات مدیره شرکت وطن اصفهان  ...
www.kstp.ir
لیست واحدهای فناور مرکز رشد گناباد - پارک علم و فناوری خراسان رضوی
شرکت. مدیر عامل. زمینه کاری. روند پذیرش. 1. پایا مکانیک آسیا. محسن جفائی ... نوپردازن آذرخش مشهد. سعید بهرامی مقدم ... ابر صنعت اکسون شرق. مهدی احمدی فر.