شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تتیس پویا سازه

www.civilica.com
مقاله تحلیل و بررسی مفهوم قابلیت های پویا درمدیریت استراتژیک ...
مقاله تحلیل و بررسی مفهوم قابلیت های پویا درمدیریت استراتژیک بارویکردی تحلیلی ... در این مقاله با نگاهی تحلیلی به نظریات مطرح شده در زمیته قابلیتهای پویا به ویژه ... میانجی قابلیت های پویای سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت نفت ستاد تهران) ... دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین ...

3rd.sceconf.cnf.ir
سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
آقای دکتر احمد الهی: مدیرعامل شرکت چ. ... مدیرعامل شرکت ساختمانی تابلیه ... موسس- عضو هیات مدیره و مدير عامل، شرکت تتيس اينترنشنال ... عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران ... عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا.
vista.ir
شرکت سازه صنعت تتیس - ویستا
نمایندگی انحصاری پمپ های دیافراگمی USA River Wave در خاورمیانه و تامین کننده پمپ های دیافراگمی Husky , Graco ولوازم یدکی شامل کیت های استاندارد قسمت هوا و ...
igs.nigc.ir
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي
4 مارس 2015 ... ﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ. ردﻳﻒ. ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﻬﺮ. (. ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن. ) ﺗﻠﻔﻦ. /. ﻓﺎﻛﺲ. ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ... ﭘﺎرا ﺻﻨﻌﺖ. ﺗﻬﺮان. –. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ. 10. ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ. -. ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻤﺮك. -13. ####Tel: #### .... ﭘﻴﻼري ﮔﺴﺘﺮ. ﺗﻬﺮان. –. ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ. –.
www.tceo.ir
سازندگان حقوقی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
11 دسامبر 2016 ... ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎر. ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﭘﺎﻳﻪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ. ﺗﻠﻔﻦ ..... آﺑﺎداﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ..... ####. ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮي از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد. 183. ﭘﻲ اﺷﻞ ﺳﺎزه. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود. رﺳﻮل اﺻﻐﺮي .... ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺮم ﻓﻼت ﺗﺘﻴﺲ. ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص.
www.iraname.ir
1395 - انجمن مهندسی دریایی ایران
بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال - قشم. 24. بازرسی فنی بین ... بین المللی پترو براسان. 31 ..... ارائه و چاپ اطالعات شركت هاي عضو انجمن در سالنامه جديد هر سال.
www.rrk.ir
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در مراحل دریافت و انتشار آگهی‌های قانونی اقدام به پیاده‌سازی نرم‌افزار تحت وب جدیدی نموده که دارندگان آگهی با ...
www.arzeshmand.com
بانک اطلاعات گروه مهندسان مشاور - ارزشمند، بانک اطلاعات شرکت ها ...
نام شرکت, مدیر عامل, تلفن. ستیران, عبدالکریم ... مهندسین مشاور هامون گستر صنعت, غلامرضا وکیل آزاد, ٨٨۵٣٤٦٧٣-٨. بینا پرتو ... اویسی, ٨٢١٧٢٢٢٢. معماری ابنیه نو آفرین (مانا), علیرضا سبزیکاری, ٢٢٠۵٠١٢٩ .... نگر اندیش نوین, محمد عمویی, ٨٨۵١١٤۵۵.