شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تولیدی گیلان پاتنگ


new.tse.ir
آرد تجارت - بورس اوراق بهادار تهران
ﮔﺰارش ﭘﺬﻳﺮش و درج ﺷﺮﻛﺖ آرد ﺗﺠﺎرت. (. ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم. ) ..... اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .... 70,000. ﮔﻴﻼن ﭘﺎﺗﻨﮓ. اﻧﺰﻟﻲ. 50,000. آرد ﺳﻔﻴﺪ آﺳﺘﺎرا. آﺳﺘﺎرا. 70,000. ﮔﻴﻼن آرد. رﺷﺖ. 20,000.
www.iranflour.com
کارخانجات - Persian
برازجان جاده كمربندي، روبروی شرکت سایپا. خلیج فارس ... تربت حیدریه. پارسان آرد توس, 33554132 ... شهرك صنعتي توس ... شیروان، کیلومتر 5 جاده فاروج، بعد از دو راهی امیر آباد ..... ايران عشاير, 33402170, خرم آباد كيلومتر 1 انديمشك. خرم ازنا ...
mpogl.ir
1391 - سازمان برنامه و بودجه استان گیلان
ﺷﺮﮐﺖ آ. ﯾﻨ. ﺎز ﻣﯿﻮه آﺳﺘﺎرا. 22200. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ. ﻣﯿﻮه. آﺳﺘﺎرا. ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ. ،. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻨﻌﺖ. 2. 5291436. -0182. 1. 3. ﺑﺘﻦ آﻣﺎده اﻣﯿﺪ ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎره ﺳﻼﻣﺖ. ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ اوﻣﺎﻣﯽ. 10303. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰي و ﭘﯿﺎز ﺳﺮخ.
www.isiriguilan.ir
ﻧﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺯﻣﺰﻡ ﺳﻴﺮﻧﮓ ﺯﻳﺒﺎﻛﻨﺎﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺎﻏﺪ
ﺭﺷﺖ – ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ-ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻭﻝ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺎﺯ-0131-3382243. 75 ..... 198. ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﺁﺏ ﻫﺮﻛﻴﺎﻥ. ﮔﺮﺍﻧﺪ ﺳﻮ. ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ. 199. ﺗﺮﺩﺩﺍﻧﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ. ﭼﻴﻠﻴﻔﻴﻼ. ﻏﻠﻪ ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪﻩ.
www.gilanpdc.ir
لیست صنایع بالای 1 مگاوات - شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
نام مشترك. رديف قرائت. كيلوات. 60006517. شركت ريسندگي خاور. 08000. 3000. تعداد: 1. Count: 35. Count: 6. Count: 6. واحد اجرايي : امور برق فومن. منطقه. 1230002.