شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تکفام سازان شفا


irannano.org
ﺗﮑﻔﺎم ﺳﺎزان ﻃﯿﻒ ﻧﻮر
About us. ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﮑﻔﺎم. ﺳﺎزان. ﻃﯿﻒ. ﻧﻮر. در. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻃﯿﻒ. ﺳﻨﺠﯽ. ﻟﯿﺰري. واﻗﻊ. در. داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﯿﺪ. ﺑﻬﺸﺘﯽ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. از. ﺳﺎل. 1382. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ،. ﻧﻮآوري. و. ﺳﺎﺧﺖ.
irannano.org
تکفام سازان طیف نور - تجهیزات فناوری نانو | شرکت های تجهیزات ساز |
تکفام سازان طیف نور. نام شرکت, تکفام سازان طیف نور. سال تاسیس, 1393. زمینه فعالیت, تجهیزات ساز. مدیر عامل, سید حسن توسلی. پیوند ها. تجربه های موفق صنعتی  ...
www.takfamsazan.com
شرکت تکفام سازان شفا | تولید کننده کیت لیزر پیشرفته | صفحه ...
شرکت تکفام سازان شفا تولید کننده برترین کیت لیزر پیشرفته لیزر های نیمه هادی ... تولید طیف وسیعی از این لیزرها با مشخصات خروجی و کاربردهای مختلف جزو ...
htcd.tums.ac.ir
وبسایت فن بازار ملی سلامت
اطلاعات بیشتر. شرکت دانش بنیان برنا آزما صنعت زاگرس ... شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر (NBTF). شماره ثبت : ... کاوشگران سلامت بنیان. شماره ثبت :  ...
iranfair.com
صنعت چهارم - مجتمع پارس - نوروزی - 2 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین ...
13, 11, شرکت نوین طیف پرتو گستر, 2188261290, تهران - تهران - جلال آل احمد ...... 255, 253, شرکت مهندسی محققان یاسین, 2166845699, تهران - تهران - خیابان آزادی- ...