شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت داروسازی بیوفارماسی پارس


fd.abzums.ac.ir
آزمایشگاههای همکار وزارت بهداشت در کشور - غذا و دارو
ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﺑﻴﻮﻓﺎﺭﻣﺎﺳﻲ. ﭘﺎﺭﺱ. (ﻣﺠﺎﺯ). ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ. ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﻼﺣﺖ. ﭘﻴﺸﻪ. -. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ .... ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ پ. ﺍﻫﻮﺍﺯ(ﻣﺠﺎﺯ). ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻣﻘﻴﻤﻲ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ.
www.qccl.ir
معرفی - شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی
معرفی مدیران شرکت ... عضو هیئت مدیره شرکت آرایشی و بهداشتی سپید رو (ساج); - عضو هیئت مدیره شرکت بیوفارماسی پارس; - موسس و مدیریت داروخانه درسا 1374 تا ...
vcfd.medilam.ac.ir
/ نوع پروانه شرکت شکل دارویی نام فرآورده نام فرآورده ردیف E مجوز تولید ا
E. نام فرآورده. شکل دارویی. شرکت. نوع پروانه. /. مجوز. 1. CALCIUM-D3. کلسیم. د-. 3. قرص روکشدار. البرز دارو. تولید ..... یوروویتال دیافیت. کپسول. حکیمان طب کار.
fdo.tums.ac.ir
( (فهرست آزمايشگاههاي همكار و مجازتأييد صالحيت شده با دامنه عملكرد اسا
قزوين. 26. افشين رحيمي. ) همكار. (. مهندس افشين. رحيمي. مهندس اسماعيل. روحبخش ..... شركت پيرايه. زيست قز. وين. ) همكار. (. مهندس ناصر. كهن نيا. -. مهندس. مهدي صفائي.
www.idsms.org
فایل کد شرکتهای عضو سندیکا
11, 10, شرکت داروسازی آوه سينا, F010. 12, 11, شرکت ایران دارو, F011. 13, 12, شرکت داروسازی ایران داروک, F012. 14, 13, شرکت داروسازی ايران هورمون, F013.
www.parsbiopharmacy.com
شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
شــرکت تحقیقـــاتی بیــوفارماســـی پــــارس. مجموعه ای با ایده های بزرگ در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور: تولید محصولات سلامت محور. پشتیبانی و ...
fdo.mui.ac.ir
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺋ - معاونت غذا و دارو
ﺷﺮﮐﺖ. م. ي آرا ﺻﺪر ﻃﻮس. (. ﻫﻤﮑﺎر. ) ﻣﻬﻨﺪس. راﺷﯿﻦ ﺷﻬﺴﻮار. ﺷﯿﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، .... _. اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ. –. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﯿﻤﯿﺎ. 025. 6700840. 3. ﻗﻢ. 44. ﮐﺸﺘﺰار ﺳﺒﺰ. (. ﻫﻤ. ﮑﺎر. ) ﻣﻬﻨﺪس.
www.ipsc2015.ir
14th Iranian pharmaceutical Sciences Congress (ipsc) and first ...
شرکت داروسازی مداوا; شرکت داروسازی پارس دارو; شرکت داروسازی جابربن حیان; شرکت داروسازی کاسپین تامین; شرکت داروسازی باختر بیوشیمی; شرکت داروسازی  ...