شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دانه چینه


www.sid.ir
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﺸﻒ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺳﻮب زﻳﺴﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺧﺎ - Sid
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ دادﻩ هﺎ. ي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ آﺸﻮر. 114. زﻳﺴﺖ ﭼﻴﻨﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺳﻮب. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﺸﻒ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺧﺎص ﺑﻪ زﻳﺎي .... آﻪ در ﺁن داﻧﻪ. هﺎي درﺷﺖ. ﺗﺮ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺷﻨﺎور ﻗﺮار دارﻧﺪ و. روي ﺁﻧﻬﺎ،. 39. ﻣﺘﺮ ﺁهﻚ ﻣﺎﺳﻪ. اي داراي ﻓﺴﻴﻞ ..... Scale 1:####National Iranian oil Company. Theran, Iran.
jssr.ui.ac.ir
ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺑﻮﺭﻗﺎﻥ ﻭ ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴ
ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﭙﺲ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺑﻮﺭﻗﺎﻥ ﺑﺎ ... ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻴﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺎﺳﻪ. ﺍﻱ، ... ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻪ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﺎﭘﻲ. ۳۷.
tecstr.journals.pnu.ac.ir
اصل مقاله (573 K) - پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی - دانشگاه ...
ﺣﻤﯿﺪزاده و ﺷﺮﻓﯽ ﻧﮋاد؛ ﭼﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎري زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻮﺑﯽ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري در ...... 65. ﭼﯿﻨﻪ .... داﻧﻬ. ﺎم. (. 1962. ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . رﯾﺰ رﺧﺴﺎره. ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧ. ﻬﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس وﯾﻠﺴـﻮن ..... پ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ.
www.itpnews.com
شرکتهای فعال در صنعت مرغداری و دامپروری - ITPNews
آریا فسفات زنجان · آرین رشد کار گرگان · آرین رشدافزا .... شرکت تولیدی دام وطیور رومز(کارخانه پلت کارون) · شفا دانه گرگان ... معدنی افرازند · مهام مشفق · مهد امین کیان ...
sepahandaneh.com
صفحه اصلی - سپاهان دانه پارسیان - تولید کننده خوراک دام و طیور
شركت سپاهان دانه پارسيان در سال ۱۳۸۵ با پشتوانه ده ساله در صنعت دام و طيور به همراه تيم ... اولین و تنها دارنده گواهینامه معتبر در صنعت دامپروری ایران ... مجتمع تولیدی.
www.chinehco.com
شرکت چینه(سهامی خاص)
اولين شركت در صنعت توليد خوراك دام و طيور و آبزيان به صورت تمام مكانيزه در ايران با ... خوراک کامل مرغ گوشتی; کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی; کنسانتره 5 درصد مرغ ...
bankpoultry.ir
توليد كننده خوراك دام و طيور - bankpoultry مرکز اطلاع رسانی طیور ایران ...
plus.gif تولید کنندگان و شرکت ها. توليد كننده داروهاي دامپزشكي ...