شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی ایران ریبر


www.nioclibrary.ir
شماره 472 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران
ﺗﺎزﻩ هﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ .... ﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و. ﻋﻤﺮاﻧﻲ ... ﺮﻳﻮر؛ ﺟﻠﺪ. ١۶. ، ﺷﻤﺎرﻩ. ١۴۵. ﺷﻤﺎرﻩ ﺛﺒﺖ. : ٣۴۵٠٠١۴۵. ۶. ﭘﻴﮏ ﺷﻮرا. ١٣٩٣. ، ﺗﻴﺮ؛ ﺟﻠﺪ. ٢٩. ، ﺷﻤﺎرﻩ.
danesh24.um.ac.ir
ﻣﺮغ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺤﺼﺎر، رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ اﻳﺮان
1389. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺤﺼﺎر، رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ. ﻣﺮغ و. ﺗﺨﻢ. ﻣﺮغ در. اﻳﺮان. 1. ﻣﻴﺮﻋﺒﺪا ... ﺣﺴﻴﻨﻲ .... ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻜﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ..... ﺮﻳﻮر. ﺷﻬ. ﻣﻬﺮ. آﺑﺎن. ذر. آ. دي. ﺑﻬﻤﻦ. ﺳﻔﻨﺪ. ا. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. ﻧﻤﻮدار. -1 ..... اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺎﻃﻢ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺮغ ﻗﻮﭼﺎن، ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻴـﺪﮔﻠﻲ، ﺷـﺮﻛﺖ دام و ﻃﻴـﻮر، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﻤﺮغ واﺣـﺪ.
senosa.ir
درباره ما | شرکت نوسازی و ساختمان تهران
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) ۴۰۰،۴۸۴،۸۲۲ سهم ۵۳/۴۰ درصد; شرکت ... و کمی پروژه¬های ساختمانی و انبوه سازی در تهران و بشماره ۱۲۴۸۸۴ ثبت و تاسیس و ...
www.iritec.com
:: I R I T E C :: | صفحه اصلی
ایریتک یک شرکت پیمانکاری عمومی بین المللی - " ... شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)، با بیش از چهاردهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان ...
www.damavandac.com
پروژه ها - تهویه دماوند پارس
15 مارس 2015 ... HDFN-150. شرکت ساختمانی صادق بشیر ... HTSN-260. بیمارستان گچساران( شرکت هوجستان) ...... DPU-20-1A. بیمارستان چابهار – شرکت فلارگ.
www.irnest.ir
مصالح / ليست دسته بندي خدمات / ليست ارائه دهندگان شرکتهای ...
ابنيه گستر سازان آراد (1) اتاپ (1) .... بن آرمه (1) بن چين تهران (1) بنا مهندسي ساختمان (1) بنا گستر (1) بناب مشهد (1) ..... شركت تعاوني مسكن مخابرات استان زنجان (1)
invest.tehran.ir
شرکت های فعال صنعت ساخت و ساز
ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻋﻠﻲ اﺻﻴﻠﻲ. 88086051-5. ﺷﻬﺮك ﻗﺪس - ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ - ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﭘﻼك7 .... ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد- خ ﻓﺘﺤﻲ ﺷﻘﺎﻗﻲ -ﻣﻴﺪان ﺳﻠﻤﺎس-ﻓﺘﺤﻲ ﺷﻘﺎﻗﻲ ﻏﺮﺑﻲ -ﭘﻼك 121-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮدﻳﺲ ... ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﻬﺮان.
www.dres.ir
پايه 1 ساختمان
27 آوريل 2008 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3 ... ﺗﻬﺮان ـﺦ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭘﻞ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ واﺣﺪ206و301. 31 ..... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﯾﺴﻮن.