شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سرایش سانی

lrr.modares.ac.ir
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮ « ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﻄﻮرة آرش و ﻓﻴﻠﻮﻛﺘﺘﺲ »
ﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﺖ ﺗﻦ. 7. ، ﮔﺎﺳﺘﻦ ﺑﺎري. 8. و ﻓﺮدﻳﻨﺎن .... و ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ زاب و اﻓﺮاﺳﻴﺎب. در ﺧﺮاﺳﺎن، اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ را از ..... ﻣﺘﻮن ﮔﺎﻫﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺳﺮاﻳﺶ آن. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ. ود ﻫﺰار ﺳﺎل پ.

www.ensani.ir
دریافت
26 آوريل 2012 ... ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛ. ﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ و ﺧﻮاﻧﻨﺪ. ﮔﻲ و ﺳﺮاﻳﺶ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ .... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮده و. ﻧﻈﺎره. ﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ..... ﺧﺴﺘﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮّ را ﭼﻪ . ﻛ. ﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻣﻲ. ﻛ. ﻨﻨﺪ. » ﮔﻠﻦ ﻗﻮﻧﺎرﻗﻮﻧﺎن. ﻛ. ﻮﭼﺮﻫﻲ. ﻫﻲ ﺳﺎراﻻن ﺗﺎﻻن دﻧﻴﺎ. ﻛ«. ﺴﻲ.
musicearia.com
موسیقی سنتی، تلفیقی - سایت خبری موسیقی آریا
محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی همزمان با شرکت در فستیوال «اریچتا» کشور ... تور کنسرت‌هایش و به همت مؤسسهٔ "سرایش مهر لیان"، در استان "بوشهر" بروی صحنه می‌رود. ... سنتور استاد میلاد کیایی با همراهی تمبک نازنین پدر سانی سه شنبه 7 دی ساعت ...
www.farhangeilam.ir
اصل مقاله (248 K)
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ، ﺑﺎز. ﺧﺎﻃﺮات. ﺟﻨﮓ ... ﺴﺎﻧﯽ. -. اﻧﺘﻘﺎدي،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،ﻓﺮا ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘ. ﺎر ﺷﮑﻨﺎﻧﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه. ي ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. (». ﺿﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻔﺎﯾﯽ، .... ي اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺮاﯾﺶ ﺷـﺎﻋﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ. آورده. اﺳﺖ.
mawulana.blogspot.com
صفحه مولانای بلخی
... که اهل این شهر از هر فرقه و نژادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند و گریستند. .... سامی عظیمی، شاعرافغان، می گوید :" با هر رویکردی به دیوان شمس نظر انداخته ام .... بیشترین توجه را معطوف می دارد و حتی به تقاضای او به سرایش مثنوی آغاز می کند.
www.ispl.ir
خبرنامه شماره 7 - انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
به همین منظور فراخوان الکترونیک درپایگاه اطلاع رسانی انجمن قرار گرفت: ... گفتگو و تبادل نظر شركت كنندگان در عرصه هاي پژوهشي زبان و ادب فارسي .... ملل متّحد(يونسكو) مبني بر نكوداشت هزارمين سال سرايش شاهنامة فردوسي و به مناسبت روز فردوسي، ...
isiri.org
Faravardeh
86, 85, اصفهان, كاوه كوير كاشان, کولر آبی, شركت توليدي لوازم خانگي كاوه كوير وWinter .... 145, 144, اصفهان, شرکت سرایش, جارو برقي, پارس دنا-ساني-ثاني- SUNNY ...