شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سرایش سانی

lrr.modares.ac.ir
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮ « ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﻄﻮرة آرش و ﻓﻴﻠﻮﻛﺘﺘﺲ »
ﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﺖ ﺗﻦ. 7. ، ﮔﺎﺳﺘﻦ ﺑﺎري. 8. و ﻓﺮدﻳﻨﺎن .... و ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ زاب و اﻓﺮاﺳﻴﺎب. در ﺧﺮاﺳﺎن، اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ را از ..... ﻣﺘﻮن ﮔﺎﻫﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺳﺮاﻳﺶ آن. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ. ود ﻫﺰار ﺳﺎل پ.

www.ensani.ir
دریافت
26 آوريل 2012 ... ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛ. ﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ و ﺧﻮاﻧﻨﺪ. ﮔﻲ و ﺳﺮاﻳﺶ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ .... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮده و. ﻧﻈﺎره. ﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ..... ﺧﺴﺘﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮّ را ﭼﻪ . ﻛ. ﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻣﻲ. ﻛ. ﻨﻨﺪ. » ﮔﻠﻦ ﻗﻮﻧﺎرﻗﻮﻧﺎن. ﻛ. ﻮﭼﺮﻫﻲ. ﻫﻲ ﺳﺎراﻻن ﺗﺎﻻن دﻧﻴﺎ. ﻛ«. ﺴﻲ.
musicearia.com
موسیقی سنتی، تلفیقی - سایت خبری موسیقی آریا
محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی همزمان با شرکت در فستیوال «اریچتا» کشور ... تور کنسرت‌هایش و به همت مؤسسهٔ "سرایش مهر لیان"، در استان "بوشهر" بروی صحنه می‌رود. ... سنتور استاد میلاد کیایی با همراهی تمبک نازنین پدر سانی سه شنبه 7 دی ساعت ...
www.farhangeilam.ir
اصل مقاله (248 K)
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ، ﺑﺎز. ﺧﺎﻃﺮات. ﺟﻨﮓ ... ﺴﺎﻧﯽ. -. اﻧﺘﻘﺎدي،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،ﻓﺮا ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘ. ﺎر ﺷﮑﻨﺎﻧﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه. ي ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. (». ﺿﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻔﺎﯾﯽ، .... ي اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺮاﯾﺶ ﺷـﺎﻋﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ. آورده. اﺳﺖ.
mawulana.blogspot.com
صفحه مولانای بلخی
... که اهل این شهر از هر فرقه و نژادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند و گریستند. .... سامی عظیمی، شاعرافغان، می گوید :" با هر رویکردی به دیوان شمس نظر انداخته ام .... بیشترین توجه را معطوف می دارد و حتی به تقاضای او به سرایش مثنوی آغاز می کند.
www.ispl.ir
خبرنامه شماره 7 - انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
به همین منظور فراخوان الکترونیک درپایگاه اطلاع رسانی انجمن قرار گرفت: ... گفتگو و تبادل نظر شركت كنندگان در عرصه هاي پژوهشي زبان و ادب فارسي .... ملل متّحد(يونسكو) مبني بر نكوداشت هزارمين سال سرايش شاهنامة فردوسي و به مناسبت روز فردوسي، ...
isiri.org
Faravardeh
86, 85, اصفهان, كاوه كوير كاشان, کولر آبی, شركت توليدي لوازم خانگي كاوه كوير وWinter####, 144, اصفهان, شرکت سرایش, جارو برقي, پارس دنا-ساني-ثاني- SUNNY ...