شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سردسیر

sardsir.com
کارخانجات تولیدی و صنعتی سردسیر
کارخانه توليدی و صنعتی سردسير در سال 1354 با هدف بكارگيری دانش فنی مدرن در
جهت ... مدیریت کارخانه تولیدی و صنعتی سردسیر همواره به این واقعیت ایمان دارد که ...

sardsir.takrah.com
سردسیر
شرکت سردسیر ... سه نسل تجربه همراه با پشتکار و خلاقیت در کار موجب شده تا
کارخانه سردسیر توسط حسین بیت اللهی در سال1354 در تهران تأسیس شود و امروزه به
 ...