شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سردین توس


hriec.ir
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺮح ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ..... ﻟﺬا ﻗﻴﻤﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع روﻏﻦ ، ﻛﺸﻮر و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ، ﻣﻴـﺰان ﺧﻠـﻮص آن ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤـﺼﻮل. ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ..... ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳ.
www.foodna.ir
بانک اطلاعات شرکت های غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
24 ژوئن 2016 ... بانک اطلاعات فودنا -بانک اطلاعات شرکت های صنایع غذایی و کتاب های نمایشگاهی صنایع غذایی. ... 66, آذوقه شیراز ( حسنی ), -, ۱۵ فروردین ۱۳۹۱.